DRET LABORAL

ADVOCATS LABORISTES A MATARÓ

abogados derecho laboral mataro

DRET LABORAL

– Acomiadaments
– Reclamacions de quantitat
– Reconeixement de dret
– Seguretat social
– Incapacitats

DRET LABORAL

Impugnació d’acomiadaments col·lectius, objectius, disciplinaris, extinció de contractes temporals, etc.
– Règim disciplinari i impugnació de sancions.
Reclamacions de quantitat.

– Reconocimiento relación laboral.
– Reconeixement categoria professional.
– Reconeixement plus.
– Permisos, vacances, excedències.
– Teletreball.

– Suspensió de feina i reducció de jornada.
– Conciliació laboral i familiar.
– Mobilitat geogràfica i funcional.

– Tramitació i assessorament sobre prestacions socials: maternitat, paternitat, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat, jubilació, etc.
– Revisions de grau d’incapacitat.
– Presentació de reclamacions prèvies.

– Expedients de Regulació d’Ocupació (ERE) i Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE).
– Negociació col·lectiva.
– Mobbing o assetjament laboral.
– Accidents de treball i malalties professionals.

Oficina Mataró (Barcelona)

Oficina Palma (Balears)