DRET MERCANTIL

ASESORAMIENTO GLOBAL EN MATERIA MERCANTIL

DRET MERCANTIL

– Constitució de societats.
– Transmissió d’accions i participacions.
– Fusió, absorció, transformació, escissió, dissolució i liquidació de societats.
– Assessorament als òrgans societaris.
– Contractes mercantils.
– Concurs de creditors.
– Accions de responsabilitat dels administradors socials i concursals.